ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Дайра-М“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Петра“ 6-8, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831263466.
„Дайра-М“ ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.
Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „Дайра-М“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

1. Видове лични данни, които „Дайра-М“ ЕООД обработва

„Дайра-М“ ЕООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, автобиографии, мотивационни писма.

2. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „Дайра-М“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:
- Сключване на договори - тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
- Използване на формуляри за контакт - в случай че използвате формуляра за контакт за запитвания и записвания, както и регистрационните форми, предоставената от Вас информация, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването, предоставяне на допълнителна информация и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси.
- Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и за максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
- Други

3. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи „Дайра-М“ ЕООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които „Дайра-М“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, „Дайра-М“ ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки, преводачески агенции и др.).
Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „Дайра-М“ ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене.
В случай, че достъпът до сайта на „Дайра-М“ ЕООД по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, „Дайра-М“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

- Право да оттеглите съгласието си - когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
- Правона достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от „Дайра-М“ ЕООД;
- Право на коригиране или допълванена неточни или непълни лични данни;
- Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
- Право на ограничаване на обработването- при наличие на правен спор между „Дайра-М“ ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Право на преносимост на данните– ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
- Право на възражение- по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
- Правосубектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
- Право на жалбадо Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „Дайра-М“ ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

4. Сигурност на личните Ви данни

„Дайра-М“ ЕООД използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.
Всички служители на „Дайра-М“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.
За случаите, в които „Дайра-М“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица „Дайра-М“ ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.
След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

5. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на „Дайра-М“ ЕООД

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „Дайра-М“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.