Данъчни консултации

Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство, включително:
⦁ корпоративен данък
⦁ данъци върху разходите
⦁ данъци при източника
⦁ данък върху добавената стойност
⦁ данък върху доходите на физическите лица
⦁ местни данъци и такси
⦁ СИДДО