Обработка на работни заплати и други услуги свързани с персонала

Въвеждане и обработка на данните за заплатите на вашия персонал със специализиран софтуер

Изготвяне на месечните ведомости за заплатите на вашите служители, както и социални и здравни осигуровки, данък върху дохода и обезщетения за болнични

Зареждане в онлайн банкирането на всички социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, болнични, както и за заплатите на вашите служители

Уведомяване на Националната агенция за приходите във връзка със сключени, изменени или прекратени от вас трудови договори

Обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в Национален Осигурителен Институт (НОИ)

Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки на вашия персонал

Текущо информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори по образец

Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите

Консултации относно социалното и здравното осигуряване