Счетоводно обслужване

Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен изцяло с вашите индивидуални потребности и дейност

Цялостно организиране на счетоводния процес

Текущо водене на счетоводство със счетоводен софтуер, избран от клиента

Участие/съдействие при инвентаризации и други процедури на вътрешен контрол

Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации, месечни и тримесечни отчети за БНБ и НСИ, данъчни декларации по ЗКПО

Текущо изчисляване на дължими данъци и такси

Текущо информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, касаещи дейността на клиента

Изготвяне на финансови отчети съгласно българското законодателство и в съответствие с приложимите счетоводни стандарти - НСС и МСФО

Изготвяне на финансови отчети съгласно други отчетни рамки (стандарти)

Изготвяне на годишен доклад за дейността

Изготвяне на отчети за вътрешно-групови и консолидационни цели

Изготвяне на междинни финансови отчети за нуждите на управлението.