ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Дайра-М“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Петра“ 6-8, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831263466.

 „Дайра-М“ ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „Дайра-М“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни. 

 • Видове лични данни, които „Дайра-М“ ЕООД обработва
 • „Дайра-М“ ЕООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, автобиографии, мотивационни писма.

 • Цели на обработването
 • Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „Дайра-М“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

  • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
  • Използване на формуляри за контакт - в случай че използвате формуляра за контакт за запитвания и записвания, както и регистрационните форми, предоставената от Вас информация, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването, предоставяне на допълнителна информация и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси.
  • Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и за максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
  • Други
 • Предоставяне или трансфер на лични данни
 • В определени случаи „Дайра-М“ ЕООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които „Дайра-М“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, „Дайра-М“ ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

  В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки, преводачески агенции и др.).

  Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „Дайра-М“ ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене.

  В случай, че достъпът до сайта на „Дайра-М“ ЕООД по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, „Дайра-М“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

  • Право да оттеглите съгласието си– когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
  • Правона достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от „Дайра-М“ ЕООД;
  • Право на коригиране или допълванена неточни или непълни лични данни;
  • Право на изтриване(„право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
  • Право на ограничаване на обработването- при наличие на правен спор между „Дайра-М“ ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Право на преносимост на данните– ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
  • Право на възражение- по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • Правосубектът на лични данни  да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
  • Право на жалбадо Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „Дайра-М“ ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
 • Сигурност на личните Ви данни
 • „Дайра-М“ ЕООД използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

  Всички служители на „Дайра-М“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

  За случаите, в които „Дайра-М“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица „Дайра-М“ ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

  След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

 • Актуализация на Правилата за защита на личните данни на „Дайра-М“ ЕООД
 • Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „Дайра-М“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.