за нас структура услуги клиенти контакти
Дайра-М - Услуги

 Услуги

Одиторският отдел/екип

Предлага и гарантира професионални одиторски услуги в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане /МСФО/, както и с конкретните изисквания на клиента. Работейки в тясна връзка с клиентите, ние предлагаме новаторски и в същото време практични решения, които подпомагат усъвършенстването на техните системи за финансова отчетност и контрол.

 Ние предоставяме:

- Одит на финансовите отчети, изготвени съгласно МСФО и US GAAP, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата

- Ограничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно МСФО и US GAAP, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата..

Счетоводният отдел/екип

подпомага нашите клиенти успешно да ръководят своята отчетност и финанси, извършва всички превантивни стъпки и ги консултира, с цел да се осигури тяхното адекватно представяне пред българските власти.

 Нашите услуги включват:

- Текущо водене на счетоводство
- Изготвяне на счетоводни отчети съгласно германското законодателство
- Изготвяне на финансови отчети съгласно МСФО
- Изготвяне на вътрешни управленски отчети изисквани от клиента
- Публикация на финансови отчети
- Изготвяне на годишна данъчна декларация за данък печалба
- Изготвяне на годишни статистически форми
- Изготвяне на месечни ДДС – декларации
- Изготвяне на тримесечни справки за БНБ
- Изготвяне на тримесечни справки за НСИ
- Възстановяване на ДДС
- Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика и/или по приложението на МСФО
- Консултации по избора на подходящ счетоводен софтуер и неговото използване.

.

Данъчният отдел/екип

се занимава с всички аспекти на данъчното законодателство и общественото осигуряване. Нашите данъчни консултанти, предоставяйки на клиентите ни своят ноу-хау и усет, ги съпровожда по пътя към техният успех. Обхватът от предоставяни услуги включва проверка за спазване на данъчното законодателство.

 Нашите услуги включват:

- Консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство: данъци от печалбата, данъци при източника, ДДС, акцизи, данък върху доходите на физическите лица, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, общински данъци и такси
- Консултации и съвети относно законодателството по социалното и здравното осигуряване
- Консултации и съвети по валутното законодателство
- Регистриране на кредити в БНБ
- Предоставяне на информация за всякакви промени в търговското, данъчното, валутното законодателство и законодателството по социално и здравно осигуряване
- Консултации по сливания, вливания и придобивания
- Вътрешен данъчен преглед и одит
- Съдействие по време на данъчни ревизии
- Представяне на клиенти пред данъчните власти.

.

ТРЗ отдел/екип

Предлага професионални услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента.

 Ние предоставяме:

- Изготвяне на месечни заплати, изчисляване на болнични, премии, отпуски, извънреден труд и майчинство, ДОД, здравни и социални осигуровки
- Изготвяне на трудови договори и декларирането им
- Изготвяне на договори за управление и контрол
- Изготвяне на Декларации за осигурените лица и представянето им в Националния Осигурителен Институт
- Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции
- Консултации и съвети относно законодателството по социално и здравно осигуряване и данък върху доходите на физическите лица
- Изготвяне на годишни данъчни декларации за деклариране на доходите на физически лица.

.

Други услуги

Предлага допълнителни услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента.

 Ние предоставяме:

- Акредитивно представителство по ЗДДС
- Представлява клиенти по пълномощие пред данъчни, митнически, държавни и общински органи, както и пред банкови институции при спазване на строга конфиденциалност и запазване на търговската тайна на клиентите
- Изготвяне на доклади – анализи по дейността
- Финансови диагностични прегледи (financial due diligence)
- Данъчни диагностични прегледи (tax due diligence)
- Съдействие при набиране на счетоводни и други икономически сътрудници
- Оценка на счетоводен персонал
- Консултиране при избор на банки, застрахователни компании и агенции за подбор на персоналаDaira-M Ltd. за нас | структура | услуги | клиенти | контакти
2007 © copy rights Web design by Fastcoms Ltd.